חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קלה

זהר

קלה) עיינין דרישא, אינון עיינין דלא מסתמרין מנייהו חייביא. עיינין דניימין ולא ניימין. ובג"כ אקרו עיניו כיונים. מאי יונים. כד"א, ולא תונו איש את עמיתו. וע"ד כתיב, ויאמרו לא יראה י"ה וגו'. וכתיב הנוטע אזן הלא ישמע וגו'.

פירוש הסולם

קלה) עיינין דרישא אינון וכו': העינים שבראש ז"א, הן עינים שהרשעים אינם נשמרים מהם. הן עינים שישנות ואינן ישנות. כלומר לפעמים ישנות ולפעמים אינן ישנות. ומשום זה נקראות, עיניו כיונים. מהו יונים. הוא כמו שאתה אומר, ולא תונו איש את עמיתו. דהיינו מלשון אונאה. כי לרשעים נדמה, שהן ישנות, כלומר שאינן משגיחות על העולם. וע"כ כתוב, ויאמרו לא יראה יה ולא יבין וגו' וכתוב, הנוטע אזן הלא ישמע וגו'.
פירוש, העינים דז"א ה"ס השגחה בשכר ועונש. ופעם הוא נגלה ופעם הוא נסתר, כי בעת שהתחתונים מטיבים מעשיהם זוכים להשיג השגחתו והוא ער לא ינום ולא יישן. ואם מריעים מעשיהם, ההשגחה נסתרת ואומרים לא יראה יה וגו'. שזה נבחן כשינה. בסוד אלהיהם ישן הוא. וז"ש, עיינין דלא מסתמרין מנייהו חייביא, כי בעת שמריעים מעשיהם, נמצאים מגבירים קו שמאל על הימין, כמ"ש לפנינו, ואז כבר העינים נסתרות מהם, ואומרים לא יראה יה, וע"כ אינם שומרים את עצמם מהם, שאינם מפחדים לחטוא. וז"ש, ובג"כ אקרו עיניו כיונים וכו' כי הרשעים מתאנים ע"י העינים שלו, כי מחמת חטאם הן נבחנות אליהם, שהם ישנות, ואינן משגיחות על העולם. שזהו אונאה, כי רק מעשיהם גרמו להם זאת, וע"כ נקראות עיניו כיונים. וז"ש, דניימין ולא ניימין, שלרשעים הם ניימין, כמ"ש ויאמרו לא יראה יה, ולצדיקים לא ניימין. כמ"ש הנוטע אזן הלא ישמע היוצר עין הלא יביט.