חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קלא

זהר

קלא) מהאי א״ז תליין ע״ב שמהן דהיינו חסד. דביה צריך לאתקנא כרסיא למאריה בכנפי מצוה, וישב עליו באמת, עשור אמת מ"ה. יוד קא ואו קא, מוריד הטל, לאנהרא לגבי ה״א. דאיהו כליל תלת ברכאן קדמאין דצלותא, ותלת בתראין.

פירוש מעלות הסולם

קלא) מהאי אז תליין וכו': מאז זה היינו מיחוד דב' השמות הוי״ה ואדנ״י. תלויים ע״ב שמות, דהיינו ע״ב אורות משם ע״ב דהיינו חסד שבגימטריא ע״ב ורומז על החכמה המלובשת בחסדים. שבו במדת חסד שהוא ע״ב צריכים לתקן הכסא היינו מלכות, לאדונו היינו ז״א בכנפי מצוה. כמ״ש בזהר (פנחס אות רנ"ו) דיהא ב"נ רשים בע״ב קשרים וחוליין דציצית, לקבל ע״ב גשרים דכורסייא דאינון ח״י קשרים וחוליין לכל סטרא וכו'. דהיינו ה׳ קשרים וי״ג חוליות בד׳ כנפות וד׳ פעמים ח״י הם ע״ב. וישב עליו באמת שהוא ז״א בסו"ה תתן אמת ליעקב. עשור אמת מ״ה. כי עשור מן א׳ הוא א׳. ועשור מן מ׳ ד'. ועשור מן ת׳ מ׳ וביחד הוא מ״ה. יו״ד ה״א וא״ו ה״א, מוריד הט"ל שהם ט' ספירות ראשונות יו״ד ה״א וא״ו שבגימטריא ט"ל להאיר אל ה״א היינו מלכות. ועיין בזהר (פנחס אות רפ"ז) ובגינה אתמר כמראה אדם עליו מלמעלה וכו' ואתקרי בשמיה יוד ה״א וא״ו ה"א. אשר המלכות נקראת בשם מ"ה. וה"א בגימטריא ו׳ הרומזת על הארת ז״א, שהוא כולל שלש ברכות ראשונות דתפילת שמונה עשרה שהן חג״ת, ושלש אחרונות שהן נה"י.