חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכ

זהר

קכ) דרגא עשיראה ביראת י״י. אית יראה ואית יראה. לאו כל אפיא שוין. אית יראה דדחיל בר נש לקב״ה, בגין דלא ילקה ליה ברצועה, דאתמר בה והארץ היתה תהו ובהו, מסטרא דאילנא דטוב ורע, דאיהי ארעא ריקניא שפחה בישא. כגוונא דחד מארבע אבות נזיקין, דאיהו הבור. וכגוונא דבור דיוסף, דאוקמוהו עליה הברה, והבור רק וכו'. הברה: נוקבא בישא. בור: דכורא. ובור בגין דאיהו מתמן, אוקמוהו עליה, אין בור ירא חטא. בתר דלית ביה יראת י״י.

פירוש מעלות הסולם

קכ) דרגא עשיראה ביראת וכו': מדרגה עשירית ביראת ה׳ יש יראה ויש יראה, אין כל הפנים שוות. יש יראה אשר האדם ירא מהקב״ה, משום שלא יכה אותו ברצועה. שנאמר בה, והארץ היתה תהו ובהו, מבחינת העץ דטוב ורע, ויראה זאת היא ארץ שממה וריקה שפחה רעה כמו אחת מארבע אבות נזיקין, שהוא הבור, וכמו הבור של יוסף שבארו אותו וישליכו אותו הברה והבור ריק וכו', הברה נוקבא רעה של הקליפה, בור זכר של הקליפה. והוא ריק אין בו מים שהוא תורה ובור היינו עם הארץ, משום שהוא משם, מן הקליפה, העמידו עליו (חז״ל אבות פ"ה) אין בור ירא חטא, מאחר שאין בו יראת ה'.
פירוש. כי אותם שאינם מקיימים יראת ה׳ מטעם מצות המלך, אלא מטעם יראת העונש, נלכדים בקליפות המכונים תהו בהו חשך ורוח, כמבואר בהקדמת ספר הזהר (אות קצ״ה ובאות קצ״ג) וז״ל מאן דדחיל בגין עונש דמלקיותא וכו' לא שריא עליה ההוא יראת ה׳ דאקרי יראת ה׳ לחיים. אלא מאן שריא עליה ההוא יראה רעה וכו' ולא יראת ה׳.