חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכו

זהר

קכו) אלא כלא קשוט, תפארת אתקרי אדם, כגוונא דיליה הוה אדם ה״א דלתתא, דאוקמוהו עליה, דהוה ראשון למחשבה ואחרון למעשה. ובגין דא אוקמוהו רבנן ישראל עלה במחשבה להבראות, דאתמר עליהו שאדם אתם.

פירוש מעלות הסולם

קכו) אלא כלא קשוט וכו': ומשיב אלא הכל אמת תפארת נקרא אדם. כעין זה הוא נקרא אדם ה"א שלמטה. היינו מלכות אשר העמידו עליו חז״ל, שהיה ראשון למחשבה. ואחרון למעשה. ומשום זה העמידו רבותינו ישראל עלה במחשבה להבראות, שנאמר עליהם אדם אתם.