חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכה

זהר

קכה) ר' יצחק פתח ואמר צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגא צדיק כתמר יפרח. מפני מה אקיש צדיק לתמר. מה תמר, כיון דגזרין ליה לא סליק עד זמן סגיא, אוף הכי צדיק, כיון דאתאביד מעלמא, לא סליק אחר תחותוי עד זמן סגיא.

פירוש הסולם

קכה) ר' יצחק פתח וכו': ר"י פתח ואמר, צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגא. ושואל צדיק כתמר יפרח, מפני מה משוה את הצדיק לתמר. ואומר, מה תמר כיון שקצצו אותו לא יחזור ויעלה עד זמן רב, דהיינו לע' שנים, אף הצדיק כן, כיון שנאבד מהעולם, לא יבא אחר תחתיו, עד זמן רב, דהיינו עד ע' שנים, שהם ז"ס חג"ת נהי"מ שכל אחת כלולה מעשר. והטעם הוא, מפני שאין לו שלמות זולת בהנוקבא שהיא המלכות, ספירה השביעית, וע"כ נצרך לכל ע' שנים.