חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכה

זהר

קכה) ואי תימא, הא חסד גבורה, דמתמן מלכות איהי אהבה ויראה, איך אוקמוהו רבנן גדולה תורה שמביאה אדם לידי מעשה. דמהכא משמע דכל הקודם יראתו לחכמתו חכמתו מתקיימת.

פירוש מעלות הסולם

קכה) ואי תימא הא וכו': ואם תאמר, הרי חסד וגבורה, אשר משם מלכות היא מאירה באהבה ויראה, איך העמידו רבותינו גדולה תורה שמביאה האדם לידי מעשה, הלא מכאן משמע דכל הקודם יראתו לחכמתו חכמתו מתקיימת.
פירוש מקשה מכאן משמע אשר כל זמן שלא זוכים למוחין דג״ר אשר אז המלכות מאירה בב׳ המצות אהבה ויראה אין חכמתו מתקיימת ונקרא עם הארץ ובור. כנ״ל באות הקודם. ומזה שאמרו גדולה תורה שמביאה האדם לידי מעשה כנ״ל אות קכ״ב מפורש שע״י התורה זוכים ליראה שהיא בחינת מעשה, ונמצא תורה שהיא תפארת קודמת ליראה.