חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכד

זהר

קכד) ובגין דא אוקמוהו רבנן, ולא עם הארץ חסיד ואין בור ירא חטא. בגין דאורייתא דאיהו תרי״א, מתרין דרגין אתיהיבת, מחסד וגבורה, דמתמן תרין פקודין, אהבת חסד ודחילו דגבורה, דאיהי יראה. דבהון אשתלימו תרי״ג פקודיא. ובגין דכל אורייתא ופקודהא מתרין סטרין אתיהיבת, אוקמוהו רבנן, ולא עם הארץ חסיד ואין בור ירא חטא.

פירוש מעלות הסולם

קכד) ובגין דא אוקמוהו וכו': ומשום זה העמידו רבותינו ולא עם הארץ חסיד ואין בור ירא חטא. משום כי תורה שהיא בחשבון תרי״א, משתי מדרגות ניתנה: מחסד וגבורה. שמשם שתי מצות, אהבת חסד, ופחד הגבורה, שהיא יראה. אשר בהן היינו בב' המצות אהבה ויראה שה״ס אנכי ולא יהיה לך, נשלמות לתרי״ג מצות. ומשום דכל התורה ומצותיה משני הקצוות ניתנה, העמידו רבותינו ולא עם הארץ חסיד ואין בור ירא חטא.
פירוש. כל מי שלא זכה לקבל את המוחין של ג״ר דז״א בסוד חסד שעלה לחכמה וגבורה לבינה, מחשבהו הזהר לעם הארץ ולבור, ועיין בזהר צו (אות קמ״ה) וז״ל ואם הוא תלמיד חכם עליה אתמר יודע צדיק נפש בהמתו דלית חכם כמו כהנא. כמה דאוקמוה הרוצה להחכים ידרים, ואם ת״ח הוא, צריך שיהא ביה חסד, ועם י׳ דאיהו חכמה, חסיד. ומאן דלית ביה חכמה לאו איהו חסיד ובג״ד אוקמוה ולא עם הארץ חסיד. ואי אית ביה ה' חמשה חומשי תורה, דאתייהיבו משמאלא אתקרי גבור בתורה וירא חטא. ואי איהו בור, אתמר ביה ואין בור ירא חטא עכ״ל. והיינו כי מקודם יזכה לבחינת ו"ק מקו ימין שקומתו היא קומת חסד, ועם י׳ שהיא חכמה חסיד היינו שיזכה אח״כ גם לג״ר אשר החסד מתעלה להיות חכמה ונמצא שיש לו חסד וגם חכמה שה״ס הי' שבתוך חסד, ואז הוא חסיד, ואם לא, אז ולא עם הארץ חסיד כי חסרה לו הי׳ שבתוך חסד שהיא חכמה ונחשב משום זה לעם הארץ. וכן מבחינת קו שמאל אתקרי גבור בתורה וירא חטא כי בהשגת מוחין של ו״ק אשר קומתם היא קומת גבורה הוא נקרא גבור בתורה ואם זכה אח״כ אל הג״ר שבקו שמאל אשר מדת הגבורה שלו מתעלה להיות בינה ה׳ ראשונה מן הוי״ה שה״ס הארת החכמה הנמשכת מקו שמאל שבבינה המתגלית עם דינים הקשים על הרשעים שהמשיכו החכמה ממעלה למטה והוא כדי להטיל יראה ופחד על אלה הרוצים להמשיך החכמה ממעלה למטה, ונמצא האדם שזכה להארת חכמה שבשמאל הוא ירא חטא שמתירא להמשיך החכמה ממעלה למטה שזה שורש האיסור של כל שס״ה לאוין. וכל עוד שלא זכה לג״ר שבקו שמאל המתגלה ביחד עם דינים קשים על רשעים החוטאים אינו ירא לחטוא כי אין יראת חטא באה אלא מהסתכלות בדינים המתגלים על החוטאים בעת גילוי הארת החכמה.