חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכב

זהר

קכב) דבגינה אוקמוהו מארי מתניתין, גדולה תורה שמביאה לאדם לידי מעשה. דאי בר נש לא ידע אורייתא, ואגרא דפקודייא דילה, ועונשין דילה למאן דעבר על פקודיא. ומאן הוא דברא אורייתא, ומאן הוא דיהיב לה לישראל, איך דחיל ליה, ונטר פקודוי.

פירוש מעלות הסולם

קכב) דבגינה אוקמוהו מארי וכו': כי בשבילה, העמידו בעלי המשנה, גדולה תורה שמביאה לאדם לידי מעשה. שאם האדם לא יודע תורה ושכר מצות שלה, ועונשין שלה למי שעובר על המצות. ואם לא יודע מי הוא שברא את התורה, ומי הוא הנותן לה לישראל. איך ירא אותו ושומר מצותיו.