חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קכא

זהר

קכא) כיון דאתקן משיח, על ידא דצדיקיא בגנתא דעדן. יעול בההוא דוכתא דאקרי ק"ן צפו"ר כמלקדמין, וחמי תמן ההוא דיוקנא דחרבן בית מקדשא,וכלהו צדיקיא דאתקטלו ביה. כדין נטיל מתמן עשר, לבושין, ואינון אקרון, עשר לבושי קנאה. ויתגניז תמן ארבעין יומין, דלא אתגליא כלל.

פירוש הסולם

קכא) כיון דאתקן משיח וכו': כיון שהמשיח נתתקן על ידי הצדיקים בגן עדן, יכנס כמקודם במקום זה שנקרא קן צפור,ורואה שם צורת חרבן בית המקדש, ואת כל הצדיקים שנהרגו בו. אז לוקח משם עשרה לבושים, והם נקראים עשרה לבושי קנאה, ויהיה נגנז שם מ' יום שאינו מתגלה כלל.