חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיט

זהר

קיט) דרגא תשיעאה ביראת י"י כל מאן דאית ביה יראת י״י יתהלל. וכי אית לבר נש לשבחא גרמיה. אלא איהו משובח קדם י״י.הה"ד, שקר החן והבל היפי וגו׳ דא דרא דחזקיהו. דביראת י״י קא אתי בר נש לקיימא תרי״ג מצוות, כחושבן בירא״ת.

פירוש מעלות הסולם

קיט) דרגא תשיעאה ביראת וכו': מדרגה התשיעית ביראת ה׳, כל מי שיש לו יראת ה׳ יתהלל. שואל, וכי יש לאדם לשבח את עצמו. ומשיב, אלא משובח הוא לפני ה׳, זהו שכתוב שקר החן והבל היופי וגו'. זה דורו של חזקיהו (עיין סנהדרין כ.) כי ביראת ה׳ בא אדם לקיים כל תרי״ג מצוות, כחשבון ביראת.