חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיח

זהר

קיח) וענוה קטירא בדחילו, הה"ד עקב ענוה יראת י״י. מאן דאית ביה יראת י״י אייתי ליה לידי ענוה, דאיהי שכינתא עלאה, דיראת י״י עקב לגבה. ודא דרגא דמשה, דאתמר ביה והאיש משה ענו מאד. ובגין דאיהי יראה עקב לגבה. אוקמוה מארי מתניתין יראה מלתא זוטרתי היא לגבי משה.

פירוש מעלות הסולם

קיח) וענוה קטירא בדחילו וכו': וענוה קשורה ביראה, זהו שכתוב עקב ענוה יראת ה׳ מי שיש לו יראת ה׳ היא מביאה אותו לידי ענוה, שהיא השכינה העליונה לאה מלכות דבינה אשר יראת ה׳ היינו רחל עקב אליה. וזה מדרגת משה, שנאמר בו והאיש משה ענו מאד. ומשום שיראה היא עקב אצל ענוה העמידו בעלי המשנה (ברכות לג:) יראה מלתא זוטרתי היא לגבי משה (ועיין בע״ח שער לאה ורחל פ״ג שהאריך לפרש ענין זה).