חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיד

זהר

קיד) ויהי כבא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה היא מאד. א"ר יהודה, בתיבה אעיל לה, ופתחו לה, למיסב מנה קוסטונא. כיון דאתפתח, הוה נהורא, כנהורא דשמשא, הה"ד כי יפה היא מאד.

פירוש הסולם

קיד) ויהי כבא אברם מצרימה וגו': א"ר יהודה בתיבה הכניס אותה למצרים. והמצרים פתחו התיבה לקבל ממנה מכס. כלומר שאחר שהמשיך לשרה המוחין דחכמה חזר והעלה המוחין למחזה ולמעלה דזו"ן ששם החסדים מכוסים מחכמה, שתהיה משומרת מהמצרים, ומטעם זה מכונה שם תיבה, שאותיותיה למפרע ממלה הבית, (כנ"ל נח דף ס"ד ד"ה פירוש ע"ש) אמנם המצרים פתחו התיבה להחזירה לבחינת הבית, דהיינו בית פרעה. כדי לקבל מכס. כלומר, שפתחו כדי להמשיך הארת החכמה שבה ממעלה למטה, שרשות בידם לקבל זה בתורת מסים להיותה בארצם, כיון דאתפתח וכו': כיון שנפתחה התיבה. היה האור כאור השמש. כלומר שהיה אורה של שרה, שה"ס אור הלבנה גדול כאור החמה, בסוד ב' מאורות הגדולים. וזהו שכתוב כי יפה היא מאד.