חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיד

זהר

קיד) ורזא דא ה' למבול ישב, מהו ישב, אלמלא קרא כתיב, לא יכלינן למימר, ישב בלחודוי, דלא אתיא עם דינא, כתיב הכא ישב, וכתיב התם בדד ישב, בלחודוי.

פירוש הסולם

קיד) ורזא דא וכו' וז"ס ה' למבול ישב. ושואל מהו פירושו של ישב, ואמר, אלמלא המקרא כתוב לא יכולנו לומר זה כי ישב פרושו לבדו בפני עצמו, כי לא נתחבר עם הדין שנעשה בהמבול. וילפינן גזרה שוה. כתוב כאן ישב, ושם כתוב בדד ישב מחוץ למחנה, מה שם פירושו לבדו בפני עצמו, אף ישב שבכאן, פירושו לבדו בפני עצמו. ושיעור הכתוב הויה למבול ישב שבעת דינו של המבול ישב בפני עצמו ולא נתחבר לדון דין הזה. וע"כ היה כולו דין בלי רחמים.