חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיד

זהר

קיד) דגופא איהו עובדי ידוי דבר נש, לית חוסר סגי מניה, בתר דלאו איהו עובדוי דקב״ה. הה״ד אם י״י לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו. ודא גרם דיתחרב בי מקדשא, דלא הוה עובדי י״י.

פירוש מעלות הסולם

קיד) דגופא איהו עובדוי וכו': כלומר אם מעשה ידיו של האדם הם לשם הגוף אין חסרון גדול מזה, מאחר שאין מעשיו לשם הקב״ה. זהו שנאמר אם ה׳ לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו. עיין יומא יט: שהיו אומרים לכהן גדול פסוק זה, ופירש רש״י וז״ל אם ה׳ לא יבנה בית וגו', כלומר הזהר בעבודתך שתהא לשם שמים שתהא לרצות שאם אינה רצויה אין טורחך עולה לכלום. וזה גרם לחורבן בית המקדש שלא היו עובדי ה'.