חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיג

זהר

קיג) דבלאו אורייתא לית דחילו, כד״א אין בור ירא חטא. כגוונא דלית אורייתא בלא דחילו, אוף הכי לית דחילו בלא אורייתא, ולא יהא חסרון בביתיה. ולא יהא חסרון בנשמתיה ולא יהא חסרון בעובדוי טבין, דלית חוסר ועניות כחוסר דאורייתא ופקודייא טבין, כמה דאוקמוה מארי מתניתין, אין עני אלא מתורה ומן המצות.

פירוש מעלות הסולם

קיג) דבלאו אורייתא לית וכו': כי בלי תורה, אין יראה כמו שאתה אומר אין בור ירא חטא. וכמו שאין תורה בלי יראה, אף כך אין יראה בלי תורה. ולא יהיה חסרון בביתו, ולא יהיה חסרון בנשמתו. ולא יהיה לו חסרון במעשים טובים. כי אין חסרון ועניות כחסרון של תורה ומצוות ומעשים טובים, כמו שהעמידו בעלי המשנה אין עני אלא מן תורה ומן המצוות.