חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיג

זהר

קיג) אלא רזא דמלה, הא תנינן לעולם יכנס אדם שעור שני פתחים וכו', ויצלי צלותיה הדא הוא דכתיב, לשמור מזוזות פתחי, שני פתחים ס״ד, אלא אימא שיעור שני פתחים. כאן רמז למה שאמר דוד, שאו שערים ראשיכם, אינון מעון ומכון, דאינון גו לגו, שירותא דדרגין: חסד, ופחד. ואינון פתחין דעלמא. על דא אצטריך בר נש דיתכוון בצלותיה לקבל קדש קודשין, דאינון שמא קדישא, ויצלי צלותיה. והנהו אלין שיעור ב׳ פתחין, ב׳ כתרין.

פירוש הסולם

קיג) אלא רזא דמלה וכו׳: ומשיב, אלא סוד הדבר, הרי למדנו, לעולם יכנוס אדם שיעור שני פתחים וכו' ויתפלל תפלתו (ברכות ח.) ז״ש, לשמור מזוזות פתחי, דהיינו שיכנוס שני פתחים. היעלה על דעתך, שני פתחים ממש, אלא אמור, שיעור שני פתחים, כאן רמז למה שאמר דוד, שאו שערים ראשיכם, שהם מעון ומכון, שהם לפני ולפנים בתחילת המדרגות, הנקראים חסד, ופחד, דהיינו גבורה, והם פתחי עולם. ע״כ צריך האדם שיכוון בתפלתו כנגד קדש הקדשים, שהוא השם הקדוש, ויתפלל תפלתו, והם אלו ב׳ פתחים, ב׳ כתרים, דהיינו ב׳ ספירות חסד וגבורה דז״א.
פירוש. כי רישא דמלכא, דהיינו ג״ר דז"א אתתקן בחסד וגבורה, (כנ״ל משפטים אות תק״כ) שפירושו שחסד וגבורה דז״א נתעלו ונעשו חכמה ובינה שלו. וז״ש שירותא דדרגין חסד ופחד, שהם תחילת מדרגת ז״א, המתחיל מחכמה. וז״ש, דיתכוון בצלותיה לקבל קדש קודשין וכו' והנהו אלין שיעור ב׳ פתחין. דהיינו שיכוון שב׳ פתחים חסד וגבורה דז״א, יתעלו לבחינת חכמה ובינה הנקראים קדש קדשים.