חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיב

זהר

קיב) דרגא שביעאה ביראת י״י, כל מאן דאית ביה יראת י״י אוקמוהו מארי מתניתין דלית ליה חוסר. הה״ד יראו את י״י קדושיו כי אין מחסור ליראיו. לאו יהא מאינון דאתמר בהון, וחושך מיושר אך למחסור. ולא יהא ליה חוסר באורייתא, אם הוא מארי תורה.

פירוש מעלות הסולם

קיב) דרגא שביעאה ביראת וכו': מדרגה השביעית ביראת ה׳, שאין לו לירא את ה', שום מחסור. זהו שכתוב יראו את ה׳ קדושיו כי אין מחסור ליראיו. לא יהיה מאלו שכתוב בהם וחושך מיושר אך למחסור. ולא יהיה לו חסרון בתורה, אם הוא בעל תורה.