חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיא

זהר

קיא) אמרו רבי יוסי ור' חייא, קב"ה אתקין אורחא קמן. זכאין אינון דמשתדלי באורייתא. אתי נשקוהו. קרא עליה ר' יוסי וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך. כד מטו בי חקל, יתיבו. אמר ההוא בר נש, מאי שנא, דכתיב וה' המטיר על סדום ועל עמורה וגו'. ומאי שנא בטופנא, דכתיב אלקים אלקים בכל אתר, ולא כתיב וה'.

פירוש הסולם

קיא) אמרו רבי יוסי וכו': אמרו ר"י ור"ח, הקב"ה תקן את הדרך לפנינו, אשריהם העוסקים בתורה. באו ונשקוהו לאותו יהודי וקרא עליו רבי יוסי, וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך.
כד מטו וכו': כשהגיעו לשדה ישבו. אמר אותו אדם, מה נשתנה, שכתב וה' המטיר על סדום ועמורה ואינו כתוב ואלקים המטיר וגו'. ומה נשתנה בהמבול, שכתוב בו בכל מקום אלקים, אלקים, ולא כתוב בו וה'. כמו במהפכת סדום ועמורה.