חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קיא

זהר

קיא) פתח רבי אבא ואמר. ויאמר מנוח אל אשתו מות נמות כי אלהים ראינו, אע"ג דמנוח לא הוה ידע מאי עבידתיה, אמר, הואיל וכתיב כי לא יראני האדם וחי, ודאי אנן חזינן, ובג"כ מות נמות. ואנן חמינן וזכינן לנהורא דא דהוה אזיל בהדן,ונתקיים בעלמא. דהא קב"ה שדריה לגבן, לאודעא לן רזין דחכמתא דגלי, זכאה חולקנא.

פירוש הסולם

קיא) פתח ר' אבא וכו': ויאמר מנוח אל אשתו מות נמות כי אלקים ראינו. אף על פי שמנוח לא ידע מה מעשיו, שכתוב, כי לא ידע מנוח כי מלאך ה' הוא. בכל זאת, אמר כיון שכתוב, כי לא יראנו האדם וחי, ואנו ראינו ודאי, ועל כן מות נמות. ואנחנו ראינו וזכינו לאור הזה שהיה הולך אתנו, ובכל זאת נתקיים בעולם, כי הקב"ה שלחו אלינו, להודיע לנו סודות החכמה שגילה. אשרי חלקנו.
פירוש. כי כשנראה מלאך ה' אל מנוח לא היתה השגתו בו שלמה, שהרי לא רצה לגלות לו את שמו, כמ"ש למה זה, תשאל לשמי והוא פלאי (שופטים י"ג), ועכ"ז פחד מהכתוב לא יראני האדם וחי. (שמות ל"ג) ואנן זכינו להשגה השלמה, כי ידענו את שמו, שהוא רב המנונא סבא, ואנו חיים וקיימים בעוה"ז. ומכאן תבין שענין קבלת פניו של מדרגת רב המנונא הוא בחינת הראני נא את כבודך, שבקש משה מהשי"ת, שעל זה אמר לו השי"ת, לא תוכל לראות את פני כי לא יראני אדם וחי (שמות ל"ג), ונמצא שהשגתם גדלה מהשגת משה. ועל זה אמרו חז"ל נביא הוא דלא קם כמשה אבל חכם קם (סוף ילקוט ראובני). וכן חכם עדיף מנביא (ב"ב י"ב.) ובזה שבחו את עצמם ואנן חמינן וזכינן לנהורא דא דהוה אזיל בהדן, ונתקיים בעלמא כי אנחנו זכינו לנהורא דא שעליו נאמר לא יראני האדם וחי, ואנחנו חיים בעוה"ז. (ועי' בתק"ז תק' ס"ט דף קט"ו ע"ב).