חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קט

זהר

קט) חסן: איהו מסטרא דעמודא דאמצעיתא, דביה סדר נשים. ישועות: איהי סדר נזיקין, מסטרא דגבורה. דתמן כל דינין נפקין, למאן דעביד נזק לחבריה.

פירוש מעלות הסולם

קט) חסן איהו מסטרא וכו': חסן הוא מבחינת עמוד האמצע היינו תפארת. אשר בו סדר נשים (כמבואר לעיל אות ק״ט) ישועות, הוא סדר נזיקין. מבחינת הגבורה. היינו קו שמאל כי שם יוצאים כל הדינים למי שעשה נזק לחברו. וכאשר הה׳ בחינות אשר במסך ששורשן קו השמאל, מתוקנות להלביש את חמשת החסדים אז הן נקראות ה׳ גבורות ונקראות ישועות.