חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קטז

זהר

קטז) א"ר יצחק. ווי לאינון חייביא דעלמא, דלא ידעין ולא משגיחין בעבידתיה דקב"ה, ואנון לא מסתכלי דכל מה דהוי בעלמא, מעם קב"ה איהו, דאיהו ידע בקדמיתא, מה דלהוי בסופא, דכתיב מגיד מראשית אחרית. ואיהו אסתכי ועביד עבידן בקדמיתא, בגין לסלקא לון, לבתר יומין.

פירוש הסולם

קטז) א"ר יצחק ווי לאינון וכו': אר"י, ווי לרשעי עולם הללו, שאינם יודעים, ואינם מסתכלים כדי להבין, שכל מה שיש בעולם מהקב"ה הוא. כלומר, שהוא לבדו ית', עשה ועושה ויעשה את כל המעשים כולם שבעולם. שהוא ידע מראש מה שיהיה בסוף. שכתוב מגיד מראשית אחרית. והוא צופה ועושה מעשים מראשית, כדי לחזור עליהם ולעשותם בשלמות לאחר זמן.