חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קטז

זהר

קטז) והפוך בש״ת, ותשכח שב״ת. והיינו בראשית: ירא שבת, דלא תחלל ליה בפרהסיא, כבר נש דלאו ביה בשת אנפין. ווי ליה מאן דמחלל שבת מלכתא, דאיהי קדש, למעביד ליה חול. דאוקמוהו מארי מתניתין, כל המשתמש בתגא חלף, זה המשתמש במי ששונה הלכות. כל שכן בשבת מלכתא.

פירוש מעלות הסולם

קטז) והפוך בשת ותשכח וכו': ותהפוך מלת בשת ותשכח צירופו שבת, והיינו בראשית: ירא־שבת. שלא לחלל אותו בפרהסיא, כאדם שאין בו בשת פנים. אוי לו למי שמחלל שבת המלכה שהיא קדש ועושה אותו חול. כי כש״כ הוא ממה שהעמידו בעלי המשנה (מגילה כח:) כל המשתמש בתגא חלף זה המשתמש במי ששונה הלכות. כל שכן בשבת המלכה.