חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קטו

זהר

קטו) דרגא תמינאה ביראת י״י. למהוי ליה בשת אנפין. מאן דאית ליה בשת אנפין, דלא למעבד עבירה דאתי לידוי, בגין דחילו דקב״ה, כאלו ביה אתברי עלמא, ובגין דא בראשית: יר״א בש״ת. הרי יראה עם בושת כלא חד. ומאן דלית ביה בשת אנפין אוקמוהו מארי מתניתין בודאי שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני.

פירוש מעלות הסולם

קטו) דרגא תמינאה ביראת וכו': מדרגה השמינית ביראת ה', להיות לו בשת פנים, מי שיש לו בשת פנים לא לעשות עבירה שבאה לידו משום יראת הקב״ה, כאלו בשבילו נברא העולם. ומשום זה בראשית נוטריקון ירא בשת בשבילו ברא אלקים. הרי יראה עם בושה הכל אחד שכל הירא מתבייש. ומי שאין לו בשת פנים העמידו בעלי המשנה (נדרים כ.) בודאי שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני.