חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קז

זהר

קז) אלא הכי אוליפנא, בחוביהון דעמא דלתתא, אתפגים לעילא. בחובי עמא דלתתא, אתעבר רברבא דלהון דלעילא משולטניה. הה״ד ואחשוך גם אנכי אותך, דאע״ג דלעילא מנאי תליא מלתא, גם אנכי לרבות לגרמיה, מחטו לי, בגין דלא ישתכחו גבאי, כהאי מחט דנעיץ בבשרא, דלא תגרום לי את בחובך לאעברא לי משולטני, ויקוצון בי, דלא תקוץ לי במחטך, כד״א ואקץ בם, כהני קוצין דנעיצין בבשרא. מאי משמע. משמע דבחובי בני אנשא, עבדין פגימו לעילא, מאי איהו. כד״א ובפשעכם שלחה אמכם.

פירוש הסולם

קז) אלא הכי אוליפנא וכו׳: ומשיב. אלא כך למדנו. בעונותיהם של העם שלמטה נפגם למעלה. בעונות העם שלמטה נעבר השר שלהם למעלה מממשלתו. ז״ש ואחשוך גם אנכי אותך, אע״פ שלמעלה ממני תלוי הדבר, ואחשוך גם אנכי, לרבות את עצמו, שגם הוא מנע אותו, מחטו לי, כדי שחטאיך לא ימצאו בי כמחט הזו התקועה בבשר, שאתה לא תגרום לי בחטאך, להעביר אותי מממשלתי, ויקוצו בי כמחט הזו התקועה בבשר שאתה לא תגרום כש״א ואקץ בם. כמו אלו הקוצים התחובים בבשר. מה מלמדנו. מלמדנו, שחטאי בני אדם עושים פגם למעלה. מה הוא הפגם, הוא כמו שאתה אומר ובפשעכם שלחה אמכם. וכן חטאי העמים פוגמים בשר שלהם, שהועברה מממשלתו.