חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קו

זהר

קו) ויעתק משם ויחפור באר אחרת וגו', רבי חייא פתח ואמר ונחך יי' תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ וגו'. האי קרא אוקמוה ואתמר. אבל בהאי קרא, ביה אתתקפו מארי מהימנותא, דאבטח לון לעלמא דאתי. ונחך יי' תמיד, בהאי עלמא, ובעלמא דאתי. ונחך יי', כיון דאמר ונחך יי', אמאי תמיד. אלא דא תמיד דבין הערבים, דאיהו אתתקף תחות דרועיה דיצחק, ודא הוא חולקא לעלמא דאתי, מנלן מדוד דכתיב ינחני במעגלי צדק למען שמו.

פירוש הסולם

קו) ויעתק משם ויחפור באר וגו': ר' חייא פתח ואמר, ונחך ה' תמיד וגו', מקרא זה בארוהו, ולמדנו פירושו, אבל במקרא הזה, נתחזקו בעלי האמונה, שמבטיח אותם בעולם הבא. ונחך ה' תמיד, פירושו, בעולם הזה ובעולם הבא.
ונחך ה': ושואל, כיון שאמר ונחך ה', למה לו עוד לומר תמיד, אלא זהו רומז על תמיד של בין הערבים, שהוא מקבל חזוקו מתחת זרועו של יצחק, כי הוא כנגד תפלת המנחה שתקן יצחק שה"ס הארת השמאל. וזה הוא חלק לעולם הבא. דהיינו הנוקנא שמקבלת חלק חכמה מישסו"ת הנקראים עולם הבא. מאין לנו זה שונחך ה' תמיד פירושו בהארת השמאל. מדוד, שכתוב ינחני במעגלי צדק למען שמו. ומה ינחני האמור בדוד פירושו, הארת השמאל, שהרי אומר במעגלי צדק, שהוא שם הנוקבא בעת שמאירה משמאל, אף כאן שאומר ונחך הוא גם כן הארת השמאל.