חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קה

זהר

קה) תו, תענוגי בני אדם, דמתענגי בשינתא דליליא, נפקא מנייהו שדה ושדות, וכלא אצטריך קב"ה למברי בעלמא, ולאתקנא עלמא בהו, וכלא מוחא לגו, וכמה קליפין חפיא למוחא וכל עלמא כהאי גוונא, עילא ותתא.

פירוש הסולם

קה) תו תענוגי בני אדם דמתענגי בשינתא דלילה נפקא מנייהו שדה ושדות, עוד יש לפרש הכתוב, שמתענוגי בני אדם המתענגים בשינת הלילה יוצאים ונולדים מהם שדה ושדות.
וכלא אצטריך קב"ה למברי בעלמא ולאתקנא עלמא בהו: והכל היה צריך הקב"ה לברוא בעולם, דהיינו כל אלו הקליפות הנ"ל, ולתקן העולם בהן, וכלא, מוחא לגו וכמה קליפין חפיא למוחא, והכל הוא כמו האגוז, מוח בפנימיות והרבה קליפות מסבבות את המוח. וכל עלמא כהאי גוונא, עילא ותתא. וכל העולמות הם בזה האופן, דהיינו כמו האגוז, מוח בפנימיות והרבה קליפות מסבבות אותו, למעלה ולמטה, כלומר הן בעולמות עליונים והן בעולם הזה, כמ"ש לפנינו.