חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קה

זהר

קה) כדין הכא ביומא דכפורי, כיון דההוא חויא בישא, אתעסק בההוא שעיר, סיהרא אתפרשת מניה, ואתעסקת לאולפא עלייהו סניגוריא, וסוככת עלייהו, כאמא על בנין, וקב"ה בריך לון מלעילא, ומחיל לון.

פירוש הסולם

קה) כדין הכא וכו': כמו כן, גם כאן ביוהכ"פ, כיון שאותו נחש הרע, מתעסק באותו שעיר לעזאזל, שהוא ג"כ המשכת הארת השמאל כמו שעיר ר"ח, (כנ"ל באות ק' ) הלבנה נפרדת ממנו, מהנחש, כי נעסק בהשעיר ואינו רוצה עוד לקטרג עליה, כנ"ל בדיבור הסמוך, והנוקבא עוסקת עתה ללמד זכות על ישראל ומסככת עליהם כאם על הבנים, והקב"ה מברך אותם מלמעלה, ומוחל להם עונותיהם.