חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קד

זהר

קד) שלמה מלכא, כד נחית לעמקא דאגוזא דכתיב אל גנת אגוז ירדתי, נטל קליפה דאגוזא, ואסתכל בכל אנון קליפין, וידע דכל אנון ענוגין, דהנהו רוחין קליפין דאגוזא, לאו איהו, אלא לאתדבקא בבני נשא, ולאסתאב לון, דכתיב ותענוגות בני אדם שדה ושדות.

פירוש הסולם

קד) שלמה מלכא כד נחית לעומקא דאגוזא, דכתיב אל גנת וגו': שלמה המלך, כשירד לעומק סוד האגוז, בסו"ה אל גנת אנוז ירדתי וגו', נטל קליפה דאגוזא ואסתכל בכל אנון קליפין וידע, דכל אנון ענוגין דהנהו רוחין קליפין דאגוזא, לאו איהו אלא לאתדבקא בבני נשא ולאסתאב לון, לקח קליפת אגוז והסתכל בכל אלו הקליפות שבו, וידע שכל עיקר התענוגים של אלו הרוחות שבקליפות האגוז, אינו יותר אלא להתדבק בבני אדם, ולטמא אותם. דכתיב ותענוגות בני אדם שדה ושדות, שמשמעות הכתוב שתענוגות השדים הוא רק לבני אדם לבד. דהיינו שמסרס המקרא, ודורשו כמו שהיה כתוב, ותענוגות שדה ושדות הוא בני אדם.