חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קד

זהר

קד) ובגין דלא יעבדון פרודא, אע״ג דאוליף אדם שית סדרי משנה, ולא אקדים ליה יראת י״י דאיהו שכינתיה, קב"ה לא שריא לגביה. ובגין דא, אי איכא יראת י״י אין. ואי לא לא. כאלו לא הוה כלום בידיה.

פירוש מעלות הסולם

קד) ובגין דלא יעבדון וכו' ובכדי שלא יעשו פירוד בין הקב״ה והשכינה, לכן אע״ג שאדם למד ששה סדרי משנה בלי להקדים לו יראת ה׳ שהיא השכינה, הקב״ה לא שורה אצלו. ומשום זה נאמר יראת ה׳ היא אוצרו, אם יש יראת ה׳ אין, וזוכה לאור תורה שהוא השראת הקב״ה. ואם לא: שלא מקדים ללמוד ביראת ה׳ לא, אין בידו כלום.