חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קד

זהר

קד) תא חזי, כל נגידו, וכל חידו דעלמין, לא נחית לברכא, אלא על ידא דאלין כתרין קדישין, דאינון שמא דמלכא קדישא, ובג״כ שיורד על פי מדותיו. על פי מדותיו ודאי כד״א על פי אהרן ובניו תהיה. כך על פי מדותיו, נחית ונגיד לכלהו עלמין, לאשתכחא ברכאן לכלא. ותא חזי, האי שמן טוב לא זמין, עד ההוא זמנא דפולחנא דלתתא הוה סליק, ואתערען דא בדא, הה״ד שמן וקטרת ישמח לב. שמן לעילא, וקטרת לתתא, כדין הוא חדוותא דכלא. רבי אחא ור׳ יהודה זקיפו ידין, ואודו לרבי אבא.

פירוש הסולם

קד) תא חזי כל וכו׳: בוא וראה, בל המשכה וכל שמחה שבעולמות אינן יורדות לברך העולם, אלא על ידי אלו הכתרים הקדושים, דהיינו ספירות ז"א, שהם השם של מלך הקדוש, דהיינו הוי״ה שה״ס חו״ב תו״מ, ומשום זה אוה״כ, שיורד על פי מדותיו, על פי מדותיו ודאי, כמו שאתה אומר, על פי אהרן ובניו תהיה, כך על פי מדותיו יורד ונמשך השפע לכל העולמות שתמצאנה ברכות לכל. ובוא וראה, שמן טוב הזה, אינו נמצא, עד זמן ההוא של העבודה למטה שהיתה עולה, ונפגשים זה בזה. ז״ש שמן וקטרת ישמח לב. שמן, הוא השפע שלמעלה. וקטרת היא העבודה שלמטה, שנפגשים זה בזה, ואז היא שמחת הכל. נשאו ידיהם ר׳ אחא ור׳ יהודה והודו לר׳ אבא.