חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קג

זהר

קג) ואלין שית סדרי משנה, באורח רזא אינון מעמודא דאמצעיתא דכליל שית סדרי מתניתין.ומאן דבעי לנטלא ליה בלא שכינתיה, דאיהי יראת י״י, עליה אתמר, ונרגן מפריד אלוף. כאילו עביד קצוץ ופרוד בין קב״ה ושכינתיה.

פירוש מעלות הסולם

קג) ואלין שית סדרי וכו': ואלה ששה סדרי משנה בדרך סוד, הם מעמוד האמצע, היינו תפארת הכולל כל הו"ק, הכולל ששת סדרי המשנה. ומי שרוצה לקחת אותו, לתפארת, בלא השכינה שלו היינו מלכות שהיא יראת ה׳ עליו נאמר, ונרגן מפריד אלוף, כאלו עשה קצוץ ופרוד בין הקב״ה ושכינתו.