חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קא

זהר

קא) כגוונא דא, בשעתא דמחבלא אשתכח בעלמא, בעי בר נש לאתכסיא בביתיה, ולא יתחזי בשוקא, בגין דלא יתחבל, כד"א ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר. מנייהו דיכיל לאסתתרא, אין, אבל מקמי קב"ה, לא בעי לאסתתרא, מה כתיב אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'.

פירוש הסולם

קא) כגוונא דא בשעתא וכו': כעין זה בשעה שמחבל נמצא בעולם, צריך בן אדם להסתיר עצמו בביתו ולא יתראה בשוק, כדי שלא יחבל. כמו שאתה אומר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר. כי מן המלאכים שאפשר להסתר מהם, צריכים להסתר. אבל מלפני הקב"ה, אינו צריך להסתר. מה כתוב. אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'.