חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צט

זהר

צט) איה וגו'. וכי לא הוו ידעי מלאכי עלאי, דשרה הנה באהל, אמאי כתיב איה. אלא לא ידעי בהאי עלמא, אלא מה דאתמסר להו למנדע. ת"ח, ועברתי בארץ מצרים אני ה'. וכי כמה שליחין ומלאכין אית ליה לקב"ה, אלא בגין דאינון לא ידעי בין טפה דבוכרא, לההוא דלא בוכרא, בר קב"ה בלחודוי.

פירוש הסולם

צט) איה וגו', וכי לא הוו ידעי וכו': ושואל, וכי לא ידעו מלאכים העליונים, ששרה היא באהל, למה כתוב ששאלו עליה איה. ומשיב, אלא המלאכים אינם יודעים בעולם הזה רק מה שנמסר להם לדעת. בוא וראה, ועברתי בארץ מצרים אני ה' ושואל, הלא כמה שליחים ומלאכים יש לו להקב"ה, ולמה עבר בארץ מצרים בעצמו. ומשיב אלא משום שהמלאכים אינם יודעים להבחין בין טפה של בכור לאותה שאינה בכור, רק הקב"ה לבדו יודע זה.