חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צו

זהר

צו) אמר לון, ודאי ההוא אתר דאנן דיירי ביה, הוא זעיר, וכלהו עסקי באורייתא. ואית עלן צורבא מרבנן, רבי יצחק בר יוסי מחוזאה שמיה, ובכל יומא ויומא אמר לן מלין חדתין באורייתא. ואמר, דהא בחג זמנא הוא, לשלטאה. אזי עבר על נפשנו המים הזדונים, ברוך ה' שלא נתננו טרף כשיניהם וכי אית שינים למים. אלא אינון שאר עמין, אינון רברבין ממנן על שאר עמין עכו"ם, ומתברכאן מסטרייהו דישראל, וקרינן לון מים הזידונים, כד"א המים הזידונים.

פירוש הסולם

צו) אמר לון וכו': אמר להם, אותו המקום שאנו יושבים בו, ודאי הוא קטן. אבל כולם עוסקים בתורה. ויש עלינו רב, מצוין בהרבנים, ושמו רבי יצחק בר יוסי מחוזאה, ובכל יום ויום, הוא אומר לנו דברים חדשים בתורה. ואמר, כי בחג הגיע הזמן לממשלה. כלומר שישראל ישלטו על השרים של ע' אומות, וכתוב, אזי עבר על נפשנו המים הזידונים ברוך ה' שלא נתננו טרף לשיניהם, ושואל וכי יש שינים למים. ואומר, אלא מים זידונים הם שאר העמים, ושינים הם השרים הממונים על שאר העמים עכו"ם, והם מתברכים מצדם של ישראל.