חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צד

זהר

צד) עד דהוו אזלי, חמו חד יודאי, דהוה אתי, אמר ר' יוסי, האי בר נש יודאי איהו, ואתחזי. כד מטא גבייהו, שאילו ליה, אמר לון, שליחא דמצוה אנא, דהא אנן דיירי בכפר דראמין, ומטי זמנא דחג, ואנן צריכין לולב, וזינין דעמיה, ואנא אזיל לקטעא לון למצוה, אזלו כחדא.

פירוש הסולם

צד) עד דהוו וכו': בעוד שהיו הולכים, ראו שהיה בא לנגדם יהודי אחד, אמר ר"י אדם זה הוא יהודי, שהוא נראה כיהודי. כשהגיע אליהם, שאלו לו מי הוא. אמר להם שליח מצוה אני, כי אנו יושבים בכפר דראמין, והגיע זמן החג, וצריכים אנחנו לולב והמינים שעמו, ואני הולך לקצץ אותם לשם מצוה. הלכו יחד.