חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ע

זהר

ע) אמר ליה, רבי הא תנינן, יהי אור, יהי ר"ן. חזר ואמר, בתשובה יתקדם כלא. אמר רבי יהושע, אי לאו דאמרת הכי, אחסימנא פומין, למצפי פורקנא כל יומא, דכתיב חסן ישועות, מהו ישועות, אלו המצפים ישועות בכל יום.

פירוש הסולם

ע) אמר ליה רבי וכו': א"ל רבי, הרי למדנו יהי אור, יהי ר"ז, כלומר אור ה"ס הגאולה. והמלה אור בגי' ר"ז, שפירושו סוד. וכשהכתוב אומר יהי אור, רמז בזה, שזמן הגאולה יהיה סוד. ולא ידוע לשום אדם. ור' אלעזר בן ערך רמז בזה שהוא חולק על הזמן הארוך הזה.
חזר ואמר וכו': חזר ואמר, שבתשובה יתקדמו כולם לקום לתחיה. אמר ר' יהושע, אם לא שאמרת כך, לא הנחנו פתחון פה למצפים על הגאולה בכל יום. שכתוב חוסן ישועות, מהו ישועות, רומז על אלו המצפים ישועות בכל יום. ואם הגאולה קשורה בזמן קצוב, איך אפשר לצפות בכל יום, אלא ודאי שתלוי בתשובה, ואימתי שיעשו תשובה יגאלו. וארבעים שנה אחר הגאולה תהיה תחיית המתים כנ"ל.