חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות עט

זהר

עט) ובההוא אתר, אית חיילין חיילין דאמרי קדוש, בקל רב עלאה. ומסטרא אחרא אמרי קדוש, בקל נעימותא עלאה. ומסטרא אחרא, חיילין אחרנין דאמרי קדוש. וכן לד׳ זוויין. שית מאה אלף רבוון חיילין בכל זווייא אשתכח, ועלייהו חד ממנא, וכלהו מתלבשי אפודא, וקיימי לסדרא פולחנא דמדבחא לקבל תתאי.

פירוש הסולם

עט) ובההוא אתר אית וכו׳: ובמקום ההוא, דהיינו על הכבש, יש צבאות צבאות שאומרים קדוש בקול גדול עליון, שהם מקו ימין, חסד, ומצד אחר, אומרים קדוש בקול נעימות עליונה, שהם מקו שמאל, גבורה. ומצד אחר, צבאות אחרים שאומרים קדוש, שהם מקו אמצעי ת״ת. וכן לד׳ קרנות של הכבש. שבכל קרן עומדים ג׳ כתות הנ״ל ואומרים ג״פ קדוש. שהם כנגד י״ב צרופי אלכסון, שהם ד׳ בחינות חו״ג תו״מ שבכל אחת ג׳ קוין, והם י״ב. שש מאות אלף רבבות צבאות, שש ה״ס חג״ת נה״י, והארת הבינה ה״ס מאות ומחכמה ה״ס אלף, ומכתר ה״ס רבבות. ומבחינת יסוד, ה״ס צבאות. כלומר שעליהם הארת הג״ר. נמצאים בכל קרן של הכבש, ועליהם ממונה אחד, וכולם מתלבשים אפוד, מסוד בגדי כהונה, ועומדים על הכבש לסדר עבודת המזבח, שהיא המלכות, כנגד התחתונים, שבבית המקדש.