חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות עד

זהר

עד) פתח רעיא מהימנא ואמר, סבא סבא, אית סלע, ואית סלע, אית אבן, ואית אבן. אית אבן דשמא דיהו"ה, עלה אתמר ואבנא די מחת לצלמא הות לטור רב. ואית אבן דאיהי אבן משכית, דלית תמן נביעו דמיא דחכמתא, ולא דבור.

פירוש הסולם

עד) פתח רעיא מהימנא וכו': פתח רע"מ ואמר, זקן זקן יש סלע ויש סלע, יש אבן ויש אבן. יש אבן של שם הויה, דהיינו שעולה לי' דהויה ונעשית עטרה על הו"ה דהויה כנ"ל. שעליה נאמר, ואבנא די מחת לצלמא הות לטור רב, כי הי' דהויה ה"ס הר גדול. ויש אבן שהוא אבן משכית, דהיינו בחינת שמאל בלי ימין, שעליה נאמר ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה וגו'. כי עבודה זו להמשיך שמאל בלי ימין הוא עבודה זרה. שאין שם נביעה של מי החכמה, כי חכמה בלי חסדים אינה יכולה להאיר. ולא דבור. שה"ס גילוי מוחין לחוץ.