חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות עד

זהר

עד) כתיב והנה יי׳ עבר ורוח גדולה וחזק וגו׳. רוח גדולה דאמרן, וכתיב לא ברוח יי׳. ואחר הרוח רעש דכתיב ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול. הרי רעש אבתריה דרוח. ואחר הרעש אש, דא הוא דכתיב נהר די נור נגיד ונפק מן קדמוהי וגו׳.

פירוש הסולם

עד) כתיב והנה ה׳ וגו': כתוב והנה ה׳ עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים וגו' רוח גדולה היינו כמו שאמרנו (לעיל ויקהל אות קס״ב) שהוא רוח סערה, העומד קודם הכל ושומר הקדושה כקליפה השומרת את המוח. ע״ש. וכתוב, לא ברוח ה׳ ואחר הרוח רעש, מהו רעש. הוא כמו שכתוב, ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד ה׳ ממקומו, הרי רעש זה הוא אחרי הרוח כמו רעש דאליהו, וכאן מבואר הרעש שהוא מפני שאומרים, ברוך כבוד ה׳ ממקומו. ואחר הרעש אש, מהו אש. זה הוא שכתוב, נהר דינור נגיד ונפק מן קדמוהי וגו'. והוא האש שראה אליהו.