חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות עב

זהר

עב) זאת תורת העולה. א״ר חייא, האי קרא אוקימנא ליה בהאי גוונא, זאת תורת: דא כנסת ישראל. העולה דא מחשבה רעה, דאיהי סלקא על רעותא דב״נ, לאסטאה ליה מארחא דקשוט. היא העולה: היא היא דסלקא ואסטייה ליה לב״נ, בעי לאוקדא ליה בנורא. בגין דלא יתייהיב ליה דוכתא לאסטאה, ובג״כ על המזבח כל הלילה. מאן לילה. דא כנסת ישראל, דאיהי זאת לאתדכאה ב״נ מההוא רעותא.

פירוש הסולם

עב) זאת תורת העולה: אמר ר׳ חייא, מקרא זה העמדנו אותו באפן זה. זאת תורת, זו היא כנסת ישראל. העולה זו היא מחשבה רעה, העולה ברצון בן האדם, להטותו מדרך האמת. היא העולה, היא היא העולה ומשטינה על האדם. וצריכים לשרוף אותה באש, שלא לתת לה רשות להשטין, ומשום זה, על המזבח כל הלילה. מי הוא לילה. זו היא כנסת ישראל, שנקראת בתחילת הכתוב, זאת, כדי לטהר האדם מן הרצון הזה.