חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות סט

זהר

סט) ואי תימא, הא בירחא תניינא עביד אי לא מתקן גרמיה. לא, אלא כיון דמתדכי ומתקן גרמיה, הא ירחא תניינא למעבד פסחא. מכאן, כל ב"נ דמדכי גרמיה, מדכאן ליה.

פירוש הסולם

סט) ואי תימא הא וכו': ואם תאמר הרי בחדש השני הוא עושה הפסח, אע"פ שאינו מתקן עצמו. אינו כן, אלא אחר שנטהר ותקן את עצמו, יש לו חדש שני לעשות הפסח. מכאן, כל אדם שמטהר עצמו, מטהרין אותו מלמעלה.