חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות סז

זהר

סז) רב הונא אמר ת"ח כי ארבעים שנה הלכו בני ישראל במדבר וגו' אשר לא שמעו בקול ה', כהאי גוונא הכא. א"ר יוסף, כל אלין חד מלה אמרו, ולסוף מ' שנה, שהצרות יעברו, והרשעים יכלו, יחיו המתים שוכני עפר, מ"ט, משום דכתיב לא תקום פעמים צרה, ודי להם במה שעברו. ומזמן תחיית המתים, יתיישב עלמא בישובו, הה"דביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.