חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות סה

זהר

סה) ואם שכינתא לא ל סליקת בההוא צלותא, או פקודא, לא חשיב ליה קב״ה למפתח ליה היכליה, ואפילו ע״י שלוחא. ולאו איהו כדאי למיעל, להיכלא דמלכא. ועליה אתמר, בחוץ תעמוד. ומלבר יהבין ליה בעותיה, על ידי שליחא, או ממנא. ואי לא סליק צלותיה כדקא יאות, דחיין ליה לבר, וסגרין תרעין באנפוי. ועליה אתמר, אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני.

פירוש מעלות הסולם

סה) ואם שכינתא לא וכו': ואם אין השכינה עולה באותה התפלה או המצוה, שאינו מכוון בתפלתו ובמצוה שעושה לתקון השכינה, אלא לעצמו, אין הקב״ה מחשיב אותו לפתוח לו היכלו, ואפילו ע״י שליח, ואין הוא כדאי להכנס להיכל המלך. ועליו נאמר בחוץ תעמוד. ומחוץ להיכל, נותנים לו בקשתו ע״י שליח או ממונה. והוא נקרא בינוני, (עי׳ לעיל אות נ״ח) כי עכ״פ אמונתו בה׳ שלימה ששומע תפלתו וממלא משאלתו. ואם תפלתו אינה עולה כראוי, דהיינו שמפסיק בשיחה בטלה בתוך התפלה, דוחים אותו לחוץ מהיכל, וסוגרים השערים מפניו ועליו נאמר אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני. ונקרא רשע (עי׳ לעיל אות נ״ח).