חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נט

זהר

נט) מאי טעמא ויתרוצצו. משום דלבא אתנשי מניה יצר הרע. ויתרוצצו וישליו מבעי ליה. אלא אמר רב הונא, ויתרוצצו וישברו, כלומר, נשבר כחם וחילם. אמר רבי יהודה, הגוף מהו אומר, אם כן למה זה אנכי, ולמה נבראתי. מיד ותלך לדרוש את ה'.

פירוש הסולם

נט) מאי טעמא ויתרוצצו וכו': שואל מה הטעם שהלב והכבד נתרוצצו, ואומר משום שנתבטל היצר הרע מן הלב. ומתמה א"כ שנתבטל היצה"ר, למה כתוב ויתרוצצו, וישליו היה צריך לומר. אלא אמר רב הונא, ויתרוצצו פירושו וישברו, כלומר, נשבר כחם וחילם של הלב והכבד מנהיגי הגוף, מטעם שנתבטל היצר הרע. אמר ר' יהודה הגוף מה הוא אומר אז, הוא אומר אם כן למה זה אנכי, ולמה נבראתי, מיד ותלך לדרוש את ה'.