חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נט

זהר

נט) בזמנא דתנינין מארי משנה, אית בהון מחלוקת, ומקשין דא לדא, בלע לחבריה. והאי איהו תלמיד זעיר, שלא הגיע להוראה, ומורה, חייב מיתה. ואי אינון שוין דא לדא, ואית בהון מחלוקת וקושיא, אתמר בהון לסוף, את והב בסופה, ואוקמוה אהבה בסופה.

פירוש הסולם

נט) בזמנא דתנינין מארי וכו': בזמן שהתנינים בעלי המשנה, יש בהם מחלוקת, ומקשים זה לזה, נמצא אחד בולע את חבירו, כדגי הים, שהגדול בולע את הקטן, וזה הוא תלמיד קטן שלא הגיע להוראה, ומורה, שחייב מיתה. ואם הם שוים זה לזה, ששניהם גדולים, ויש בהם מחלוקת וקושיא, נאמר בהם לסוף, ואת והב בסופה. והעמידו שפירושו, אהבה בסופה. כי והב פירושו אהבה.