חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נח

זהר

נח) כד אתא רב כהנא אמר, הכי אמרין משמיהון דמארי מתניתא, תרי בניינין דגופא אינון, כבדא ולבא, דאמר רבי שמעון אמר רבי יהודה, כבדא ולבא, אינון מנהגי גופא בכל סטרי אברוי, מנהגא דרישא מוחא, אבל דגופא אינון תרין, וקדמאה הוא כבדא, תניינא לבא. והיינו דכתיב בפרשתא, ויתרוצצו הבנים בקרבה אלין תרין בנייני דגופא.

פירוש הסולם

נח) כד אתא רב כהנא וכו': כאשר בא רב כהנא, אמר, כך אומרים בשמם של בעלי המשנה. שני בניני הגוף הם, שהם הכבד והלב. כי אמר ר' יהודה, הכבד והלב הם מנהיגי הגוף בכל מיני אבריו.
מנהגא דרישא מוחא וכו': מנהיג הראש הוא המוח אבל של הגוף הם שנים, הראשון הוא הכבד, השני הוא הלב. והיינו שכתוב בפרשה, ויתרוצצו הבנים בקרבה, אלו הם שני בניני הגוף, שהם המוח והלב.