חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נז

תוכן

נז) ואמנם בספרא דצניעותא, כללו אותם בשבעה תיקוני גלגלתא בלבד כנ"ל. והענין הוא, כי בפרטן הם י"ג, אבל כאשר נחבר תרין עיינין בבחינה אחת, כנזכר באדרת נשא דף קכ"ט ע"ב, וז"ל, כתיב הנה עין ה' אל יראיו. וכתיב עיני ה' המה משוטטות. לא קשיא, הא בז"א, הא בא"א. ועכ"ד תרין עיינין אינון, ואתחזרו לחד עינא כו'. וכן כשנחבר שתי אזנים בתיקון אחד בלבד. וכן תרין נוקבי פרדשקא, בתיקון אחד. וכיוצא בזה. אז יהיו ז' תיקוני גלגלתא לבד, על דרך שביארנום לעיל, כמו שהזכירם בספרא דצניעותא. ונמצא, כי הם שבעה תיקוני גלגלתא, והם י"ג תיקונים, והכל אחד.