חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נג

זהר

נג) ת"ש, דהכי אנן אוקימנא במתניתא. שתי בנות לוט, שהן שתי כחות הגוף, המעוררות ליצר הרע, עכשיו שאינו מנוול כ"כ, ונטבל מלכלוכו, נקרא לבן, ואותן שתי בנות אינן בטלות ממש הה"ד וללבן שתי בנות. א"ר יוסי כך הוא, תמן כתיב בכירה וצעירה, והכא כתיב גדולה וקטנה.

פירוש הסולם

נג) תא שמע דהכי אנן אוקימנא וכו': מכאן עד אות נ"ו א"צ ביאור.