חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נג

זהר

נג) ובגינה אוקמיה רבנן, דבקש קב"ה מדה יפה לישראל, ולא אשכח כמדה דדלות. ואקשו עלה, בגין דאוקמוה קדמאי, כחושבן מיני מיתית דאינון כחושבן תוצאות, וחסרון כיס קשה מכולן, ואיך אמרין אינון, דלא אשכח לישראל מדה יפה כעניותא.

פירוש הסולם

נג) ובגינה אוקמוה רבנן וכו': ובשבילה העמידו חכמים שבקש הקב"ה מדה יפה לישראל ולא מצא אלא מדת הדלות. והקשו עליה, שהרי העמידו הראשונים, שחשבון מיני מיתות הם כחשבון תוצאו"ת(ברכות ח.), וחסרון כיס קשה מכולן  ואיך הם אומרים, שלא מצא מדה יפה לישראל כעניות.