חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נב

תוכן

נב) ובמה שנתבאר, כי אין העתיק יומין מתלבש בא"א, רק שבעה תחתונות, תבין טעם, למה נקרא עתיק יומין. והענין הוא, כי מה שמתגלה ממנו בא"א, אינו רק בחי' שבעה תחתונות שבו, הנקראים בכל מקום, שבעה ימי בראשית. ולרמוז, שאינו מתגלה למטה רק בחינת שבעה יומין דיליה, לכן נקרא עתיק יומין. ואעפ"י שהכתוב אומר ועת"י יתיב כו', ושער רישיה כעמר נקי, והנה למעלה ביארנו, כי עמר נקי הוא ברישא דא"א, הענין הוא, כי מכיון ששבעה יומין דעתיק, מלובשין בשבעה דגלגלתא דא"א, לכן כתיב ביה ושער רישיה כעמר נקי, אעפ"י שאינה זו ראשו, אלא רישא דא"א, אבל מפני שמתגלה בהך רישא דא"א, כתיב ביה ושער רישיה כעמר נקי.